Identifikácia vlhkosti

do sleidera2Schody

Zistenie vlhnutia stavby

Medzi prvoradé úlohy ktoré  sa musia vykonať je prieskum a zistenie vlhnutia stavby.

Temer všetky staršie stavby sú napadnuté vlhkosťou ale v rôznej forme. Nadmerná vlhkosť

spôsobuje rozpad stavebných materiálov, vznik plesní a chorôb osôb ,ale aj zvýšenie tepelných strát.

Zistenie príčiny vlhnutia je preto prvoradá úloha pri rozhodovaní o stavebnom  zásahu pre zníženie a zamedzenie vlhnutia stavby a tým odstránenie dôsledkov vlhnutia.

Ku kompletnému zisteniu a vyhodnoteniu je potrebné vyhodnotiť všetky možné a dostupné údaje o stavbe, od projektovej dokumentácie, stav inžinierskych sietí -kanalizácie, vodovodných a kúrenárskych rozvodov, hydrologické pomery danej lokality, geologické pomery na akých podložiach stojí predmetná stavba a ich priepustnosť. Aké boli už vykonané zásahy na ochranu proti vlhkosti a meranie vlhkosti muriva.

Pri pre zhromažďovaní údajov príčin porúch sa zisťuje stav muriva, druh a hrúbka muriva, spôsob murovania a murovací -spojovací  materiál, stav izolácií, sokle, fasádne plechy, strecha a možnosť zatekania.

Vlhkosť sa väčšinou prejaví charakteristickou mapou, ktorá nám znázorňuje  časové kolísanie vlhkosti počas jednotlivých období, alebo aj priamo príčinu zvýšenia vlhkosti po daždi.

Metod  merania vlhkosti je viac ako  30 princípov, ale v praxi sa používa iba niekolko.Za univerzálnu sa považuje gravimetrická metóda.

1 Sucastny stav- problem

Na meranom mieste-odber vzorky sa odoberie buď pomocou sekáča alebo vŕtačky-pozor vzorka sa nesmie ohriať. Vzorka sa dopraví v uzatvorenom puzdre do laboratóriá , odváži sa vysuší a znova odváži. Rozdiel predstavuje hmotnosť vody, ktorá bola vo vzorke obsiahnutá. Vysušovanie sa vykonáva v otvorených nádobách pri teplote minimálne 105°C opakovane dokiaľ vlhkosť kolíše.Spoľahlivá je aj metóda karbidu vápnika.

Medzi nepriame spôsoby merania vlhkosti patria elektrické metódy. Odporové prístroje sú založené na princípe že voda vytvára elektrolyty a tým mení elektrickú vodivosť/odpor/materiálu , ktorý za suchého stavu je nevodičom. Meranie značne závisí od okolitej teploty a obsahu soli.

Pre zvolenie odoberania jednotlivých vzoriek je potrebné vziať do úvahy viacero príčin ktoré spôsobujú vlhkosť. Väčšinou sa jednotlivé príčiny prelínajú. Napr.-kde je zrejmý dôvod vlhnutia – porušené  odkvapové rúry a vzlínajúca vlhkosť.

Jednotlivé vzorky na meranie vlhkosti muriva vytýčime v rôznych lokalitách, hĺbkach a výškach .Vzorky odoberieme aj nad hranicou vlhnutia .Tak isto rozdelíme vzorky zobraté z obvodových a stredových múrov.

Ďaľšie merania a vyhodnotenie laboratórnych rozborov vzoriek  sa môžu týkať vyhodnotenia rozpustných  solí ktoré sa pohybujú s vlhkosťou v murive.

V jednotlivých stavebných zložkách sa nachádza nedohasené vápno ,ktoré reaguje s týmito soľami a tieto soli rozrušujú chemicky murivo.

Pri zmene kryštalickej formy solí dochádza ku  korózii muriva a sú to  hlavne tieto : sírany, dusičnany a chloridy. Dusičnany a sírany zvyšujú vlhnutie  muriva.

Analýza zistených informácií o vlhkosti

Po celkovom zhodnotení všetkých informácií a laboratórnych rozboroch  môžeme určiť hlavné príčiny ovplyvňujúce vlhkostný režim budovy a vzájomný podiel jednotlivých režimov.